Loading        
text.skipToContent text.skipToNavigation
 
 
Haldex logo

Air Valve Repair Kits - H/D Truck Haldex/Midland Relay Haldex

#MIDRN10HK

Specifications


Valve Type Haldex/Midland Relay

Interchanges & Equivalent parts:


5396RN10HK, 462234C91, 462234C92, 66954, V1113408, RN10EG, RN10HK, RRN10HK, LKT1169, 2014587, RN10HK, 15580914, 2014587, 462234C91, 462234C92, 5369-RN10HK, 5396-RN10HK, 767653019697, MBIRN10HK, MPRN10HK, RN10EG, RRN10HK, S-9361, V1113408, ZZRN10HK, MPRN10HK, 15580914, RN10HK, V1113408, 66954, 5396RN10HK, 462234C91, 462234C92, 15580914, 2014587, MPRN10HK, LKT1169, RRN10HK, RN10EG, RN10HK, ZZRN10HK, V1113408, S-9361, MBIRN10HK, RN10EG, 5369-RN10HK, 2014587, MPRN10HK, RRN10HK, 462234C92, 5396-RN10HK, 462234C91, 767653019697, 15580914